ఆర్కైవల్ పత్రాలు

స్వతంత్ర భారతదేశంతో హైదరాబాద్ రాజకీయ ఏకీకరణ సమయంలో జరిగిన సంఘటనల ఆర్కైవల్ పత్రాలు జాగ్రత్తగా క్యూరేట్ చేయబడి గ్యాలరీలో ప్రదర్శించబడ్డాయి.